TATO SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (dále jen „Tipařská smlouva“)

je uzavřena mezi:

Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ: 100 00, IČO: 044 55 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294315, zastoupená panem / paní

Jméno Příjmení: Ing. Janem Vondruškou (dále jen „Obchodní společnost“)

a panem / paní společností (firmou)

Jméno a Příjmení:

Název:

Datum narození:

IČO:

Trvale bytem:

Sídlo:

Bankovní účet č.: 

(dále jen „Doporučitel“)

(Obchodní společnost a Doporučitel společně též jako „Strany“)

 

Strany tímto uzavírají na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Tipařskou smlouvu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tipařská smlouva nezakládá pracovní poměr mezi Obchodní společností a Doporučitelem a není ani dohodou o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr.

1.2. Tipařská smlouva není smlouvou o obchodním zastoupení ani smlouvou příkazního typu.

1.3. Předmětem podnikání Obchodní společnosti je mimo jiné poskytování spotřebitelských úvěrů. Za tímto účelem Obchodní společnost smluvně spolupracuje s obchodními zástupci.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Doporučitel bude na základě Tipařské smlouvy poskytovat Obchodní společnosti jména a kontaktní údaje osob, které dle Doporučitelova mínění mají nebo by mohly mít zájem o využití některého z produktů nabízených Obchodní společností.

2.2. Doporučitel bude na základě Tipařské smlouvy poskytovat Obchodní společnosti jména a kontaktní údaje osob, které dle Doporučitelova mínění mají nebo by mohly mít zájem o obchodní zastupování Obchodní společnosti.

2.3. Obchodní společnost Doporučiteli za doporučení podle odstavců 2.1. a 2.2. vyplatí provizi, a to za podmínek a ve výši uvedených v čl. 3. Tipařské smlouvy.

2.4. Strany se dohodly, že provize podle odstavce 2.3. vyplácená za doporučení Obchodní společností podle odstavců 2.1.a 2.2. je jedinou odměnou Doporučitele. Doporučitel se 2/ FCC_121_03 obch zavazuje, že od doporučených osob nebude za doporučení podle odstavců 2.1. a 2.2. vyžadovat žádnou další odměnu.

3. PRÁVO NA PROVIZI, VÝŠE A VÝPLATA PROVIZE

3.1. Provize bude Obchodní společností Doporučiteli vyplácena za jeho činnost podle Tipařské smlouvy.

3.2. Za poskytnutí jména a kontaktních údajů osob, které dle Doporučitelova mínění mají nebo by mohly mít zájem o využití některého z produktů nabízených Obchodní společností, náleží Doporučiteli provize v případě, že doporučená osoba na základě tohoto doporučení s Obchodní společností skutečně uzavře smlouvu o poskytnutí některého z produktů Obchodní společností a od této smlouvy neodstoupí ve 14denní lhůtě ve smyslu ustanovení § 118 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Právo na výplatu provize v tomto případě vzniká uplynutím této 14denní lhůty.

3.3. Za poskytnutí jména a kontaktních údajů osob, které dle Doporučitelova mínění mají nebo by mohly mít zájem o obchodní zastupování Obchodní společnosti, náleží Doporučiteli provize v případě, že doporučená osoba na základě tohoto doporučení s Obchodní společností skutečně uzavře smlouvu o obchodním zastoupení.

3.4. Výše provize činí 1000,- Kč za každé jedno doporučení obchodního zástupce, ohledně něhož vznikne Doporučiteli právo na provizi v souladu s čl. 3.3. Tipařské smlouvy.

3.5. Výše provize činí ... Kč za každé jedno doporučení zákazníka, se kterým bude uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru – produkt tetička, ohledně něhož vznikne Doporučiteli právo na provizi v souladu s čl. 3.2.

3.6. V případě doporučení zákazníka, se kterým bude uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru – produkt Jonatán, činí provize při splnění podmínek uvedených v čl. 3.2. Tipařské smlouvy ... % ze zapůjčené částky.

3.7. Výše provize činí ... Kč za každé jedno doporučení zákazníka, se kterým bude uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru – produkt Fajnpůjčka, ohledně něhož vznikne Doporučiteli právo na provizi v souladu s čl. 3.2. Tipařské smlouvy.

3.8. Provize bude Doporučiteli vyplácena vždy zpětně, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Doporučiteli vzniklo na provizi právo. Vznikne-li v některém měsíci Doporučiteli právo na výplatu více provizí, budou tyto provize vyplaceny společně podle předchozí věty.

3.9. Obchodní společnost vyplácí Doporučiteli provize na bankovní účet, který Doporučitel uvedl v Tipařské smlouvě, nebo který Obchodní společnosti následně oznámil.

3.10.V případě, že je Doporučitel plátcem daně z přidané hodnoty, zahrnují výše uvedené provize Doporučitele též částky daně z přidané hodnoty, jež musí být uplatněna a zaplacena dle zákonné úpravy platné v příslušném období.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1. Doporučitel bude předávat jména a kontaktní údaje podle této Tipařské smlouvy Obchodní společnosti způsobem, který mu Obchodní společnost určí.

4.2. Doporučitel si od příslušných osob zajistí v souladu s platnými právními předpisy souhlasy potřebné k tomu, aby mohl jejich jméno a kontaktní údaje poskytnout Obchodní společnosti.

4.3. Doporučiteli nevzniká v souvislosti s touto Tipařskou smlouvou právo na úhradu jakýchkoliv nákladů ani jiná finanční plnění s výjimkou provize podle čl. 3. Tipařské smlouvy. 3/ FCC_121_03 obch

4.4. Doporučitel není na základě Tipařské smlouvy oprávněn, za Obchodní společnost jakkoliv jednat, činit právní jednání ani přísliby.

4.5. Každá ze Stran je oprávněna tuto Tipařskou smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé Straně.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato Tipařská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

5.2. Tato Tipařská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.3. Tato Tipařská smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.